top of page

1. Taikyoku sono ichi

Ката
шинкиокушинкай каратэ

 

2. Taikyoku sono ni

3. Taikyoku sono san

4. Sokugi Taikyoku sono ichi

5. Sokugi Taikyoku sono ni

6. Sokugi Taikyoku sono san

7. Pinan sono ichi

8. Pinan sono ni

9. Pinan sono san

10. Pinan sono yon

13. Tensho

11. Pinan sono go

14. Yantsu

12. Sanchin

15. Tsuki no kata

16. Saiha

17. Gekisai dai

18. Gekisai sho

19. Seienchin

20. Garyu

21. Seipai

22. Kanku

23. Sushiho

bottom of page