top of page

1. Taikyoku sono ichi

4. Sokugi Taikyoku sono ichi

7. Pinan sono ichi

10. Pinan sono yon

13. Tensho

16. Saiha

19. Seienchin

22. Kanku

Ката
шинкиокушинкай каратэ

 

2. Taikyoku sono ni

5. Sokugi Taikyoku sono ni

8. Pinan sono ni

11. Pinan sono go

14. Yantsu

17. Gekisai dai

20. Garyu

23. Sushiho

3. Taikyoku sono san

6. Sokugi Taikyoku sono san

9. Pinan sono san

12. Sanchin

15. Tsuki no kata

18. Gekisai sho

21. Seipai

bottom of page